Hvordan komme i gang?

Har du lyst til å arrangere Hvorfor det? ved din skole? Her er en oppskrift på hvordan du kommer i gang.  Du kan også se hvilke avklaringer du bør gjøre før du oppretter en egen nettside for ditt lokale Hvorfor det?. 

Å arrangere Hvorfor det? er både gøy og meningsfullt

Først vil jeg si at etter å ha vært med å arrangere Hvorfor det? mange ganger, synes jeg fortsatt dette er både moro og givende. Det aller beste er å se alt hva barna kommer opp med av idéer, se hvor stolte og glade de er over å presentere hva de har fått til, og å oppleve den veksten de har underveis. Dernest har det vært moro å lage noe som jeg selv synes er meningsfullt sammen med andre foreldre. Hvorfor det? er båret fram av entusiasme blant både foreldre og barn, og det smitter underveis.  

Mange av oss foreldre har vært med på lage arrangementer før og ofte med mange flere deltakere, enten det har vært idrettsarrangementer, loppemarkeder, konferanser eller andre tilstelninger. Dette er ikke noe mer avansert enn det. 

Samle en foreldregruppe

Dere bør være i hvert fall fire begeistrede foreldre for å starte dette, og få gjerne med noen flere etterhvert. Snakk med andre foreldre du kjenner for å høre om noen kan tenke seg å være med.  Du kan også få med flere gjennom FAU eller via foreldremøter.

For at voksne og barn skal få lyst til å være med på Hvorfor det?, må man skape begeistring for barn som forsker.  Fortell gjerne om noe som har gjort inntrykk på deg og gi eksempler på hva barn har greid å få til. 

Filmer er en fin måte å skape begeistring for Hvorfor det?: Øverst på forsiden ligger en animasjonsfilm som gir en kort introduksjon til konseptet.  Vi har også laget en litt lengre film som følger noen barn som forsker på fargede pannekaker og sure sokker. Her er også en powerpoint-presentasjon du kan bruke på foreldremøter når du vil fortelle om Hvorfor det?, det er viktig på disse møtene å skape begeistring snarere enn å legge til enda en burde-oppgave. Om du vil, kan du bruke  dette skjemaet  for å registrere de foreldrene som er interesserte i å delta på ulike nivåer. 

Ja fra FAU gir nødvendig legitimitet

Foreldrerepresentantene i FAU trenger ikke være de som arrangerer Hvorfor det?, de har ofte nok å gjøre. Imidlertid må FAU vedta at de ønsker at Hvorfor det? arrangeres ved skolen. Det gir legitimitet overfor foreldrene og skolen når man skal be om tid i klassene for å invitere elever og bruk av skolens informasjonskanaler.

Ja fra rektor åpner skolens dører

For å nå ut til barn og foreldre med informasjon om Hvorfor det?, må dere kunne informere gjennom skolens kanaler. Her er et informasjonsbrev til rektor om hvilken støtte som er nødvendig fra skolen for at dere som foreldre kan arrangere Hvorfor det?, og også noen idéer til hva skolen kan bidra med i tillegg dersom rektor, lærere, skolebibliotekarer og skolefritidsordningen ønsker å være med. Dere må også avtale en tid for å gå rundt i klassene for å fortelle elevene om Hvorfor det?

Sette dato for utstillingen

Beregn gjerne 5-6 mnd. fra dere bestemmer dere for å arrangere Hvorfor det? til utstillingsdagen. En påfølgende utstilling kan arrangeres greit i løpet av 2-3 mnd. fordi da kjenner barn, foreldre og arrangører konseptet. Fra barna får invitasjon i klassen til selve utstillingsdagen, bør det gå 6-7 uker. 

Gode datoer for utstillingen er første halvdel av november og slutten av februar – midten av april. Det er lurt at det ikke er ferie de to siste ukene før utstillingen slik at barna får en sammenhengende arbeidsperiode rett før utstillingen, det betyr at helgen før vinterferien, 2-3 uker etter vinterferien og 2-3 uker etter påskeferien kan være bra tider. Både lørdag og søndag formiddag er gode arrangementsdager.  Sjekk også at det ikke er store fotball- eller håndballturneringer eller loppemarked på den samme dagen.

Velge et utstillingslokale

Skolens gymsal,  flere klasserom som ligger samlet med en felles inngang,  en kantine i et næringsbygg, og glassgangen på et offentlig bygg eksempler er lokaler som er brukt med hell. Det bør være tilgang til et kjøkken for å ha kafé, toaletter og et felleslokale for premieutdeling som kan romme 150-300 mennesker (5 x antall deltakere), og alle deltakere trenger et eget bord å sette plakaten sin på.  Sjekk at utstillingslokalet er tilgjengelig før du registrerer arrangementet ditt.

Opprette en e-post

Det blir mange e-poster til og fra deltakere og foreldre i forkant av utstillingen.  Det er derfor bra å ha en egen e-postadresse for arrangementet slik at korrespondansen ikke blir blandet med privat e-post. Da har man også mulighet til å dele på å følge opp disse e-postene slik at ikke en sitter med alt. Hvorfor det? har ikke noen egen epost-server, så et forslag er at dere oppretter en tilleggs-adresse tilknyttet en av arrangør-foreldrenes konto eller en helt ny gmail-konto. Da kan man dele på brukernavn og passord. Det er også enkel mulighet til å sette opp automatisk videresending om man vil det. Her er et forslag til adresse:  hvorfordet.skolenavn@gmail.com

Opprette en bankkonto

Dere trenger en egen bankkonto.  Kontonummeret blir automatisk satt inn på påmeldingssiden og flettet inn i informasjonsskrivet til barna.  Kontoen kan opprettes på flere måter.

  1. Den som er økonomiansvarlig kan opprette et ekstra kontonummer tilknyttet egen konto. Dette er enkelt å gjøre f. eks i Skandiabanken. Hold oversikt via kontoutskrifter.
  2. Dersom skolens FAU er registrert som forening i Brønnøysundregisteret og har egen foreningskonto, kan man spørre om tilgang til denne eller å opprette en egen Hvorfordet-konto tilknyttet til FAUs forening.
  3. Dersom dere har arrangert Hvorfor det? med suksess og etter hvert ønsker å lage en tradisjon ved deres skole, kan det være aktuelt å stifte en egen forening med en foreningskonto tilknyttet.

Fordele roller i arrangørgruppen

Det kan være greit å avklare hvem som har ansvar for hva ganske tidlig.  Når dere oppretter et arrangement på nettsiden, må dere som et minimum bestemme hvem som skal ha brukertilgang til nettsiden og hvem som er leder/kontaktperson. 

Nettsiden gir også rom for å skrive hvem som har andre ansvarsområder og legge inn kontakt-informasjon til internt bruk. Denne informasjonen kan også skrives inn senere. Eksempler på ansvarsområder dere etter hvert kan fordele er: Klassebesøk, økonomi, deltakeroppfølging, dommer-rekruttering, trykking, premier, diplomer, kafé, plakatutdeling, og ev. idéverksted og spørrekveld om dere ønsker å ha det. Her er en liten oversikt over aktuelle oppgaver.

Lage en tidsplan

På deres arrangørside kommer det opp en tidsplan for barna. Disse tidene blir også flettet inn i invitasjonsskrivet som deles ut til barna.  Der må det som et minimum stå en påmeldingsfrist, tid og sted for utdeling av plakater, og tid og sted for selve utstillingen.  Informasjonen på nettsiden kan redigeres underveis om det blir endringer.

I tillegg kan dere sette inn ev. treff for oppfølging av deltakerne underveis slik som idéverksted og spørrekvelder.

Bestemme deltakeravgift

Noen velger å ha en liten deltakeravgift på 50 eller 100 kr per barn.  Foreldre kan overføre beløpet til den oppgitte kontoen, det er ingen betalingsløsning tilknyttet nettsiden. Deltakeravgiften går i hovedsak til premier til barna, plakater og T-skjorter, men dekker også andre utgifter underveis.  Deltakeravgiften blir informert om på påmeldingssiden og blir flettet inn i informasjonsskrivet til barna.

For arrangørgruppa gir deltakeravgiften likviditet, og for barna føles det mer forpliktende å delta når de har betalt for å være med. Avgiften bør være så lav at alle kan delta, og ingen bør ekskluderes pga betalingsvansker.  Andre inntektskilder kan være inngangspenger på f. eks. 50-100 kr fra voksne til utstillingen og inntekter fra kafé på utstillingsdagen. Noen får støtte FAU eller andre slik at de velger å la være å ta inn deltaker-avgift eller inngangspenger fra voksne.

Det er mye arbeid å følge opp hvem av de påmeldte som har betalt og sende ut målrettede purringer. For å unngå det, foreslår vi å skrive en vennlig påminning til alle ca. en uke før sammen med annen generell informasjon. Deretter kan man sjekke kontoen 1-2 dager før utstillingen, krysse av på deltakerlista hvem av de påmeldte som har betalt, og spørre etter betaling fra foreldrene til de som ikke har betalt ved registreringen på utstillingsdagen. 

Eventuelt idéverksted før påmeldingsfristen

Mange barn har lyst til å forske og å være med på Hvorfor det?, men synes det er vanskelig å finne et godt spørsmål. Om foreldregruppa vil, kan man arrangere et enkelt arrangement f. eks. uken før påmeldingsfristen. Der kan man gjøre aktiviteter som utfordrer fantasien, stimulerer kreative prosesser eller være tilgjengelig for ”undringssamtaler” for å skape idéer til hva barna kan forske på.  Om dere vil lage et slikt arrangement, skriv inn tid og sted for å få det inn på nettsiden og på invitasjonsskrivet.

Eventuelt spørrekveld ca. 10 dager før utstillingen

De fleste av de unge forskerne møter utfordringer underveis i forskningsarbeidet.  Noen greier å løse problemene selv eller ved hjelp av foreldre, andre ganger strander hele prosjektet.  Det kan være en god hjelp for mange å ha en ettermiddag eller kveld hvor man kan få litt hjelp.  Arrangementet kan være helt uformelt og bestå av at noen foreldre med litt forskningskompetanse er tilgjengelig. Man kan også kombinere denne kvelden med et plakatverksted. Vi har god erfaring med å bruke det lokale biblioteket eller skolebiblioteket til dette og samarbeide med bibliotekarene.  Om dere ønsker et slikt arrangement, skriv inn tid og sted slik at det kommer inn på nettsiden og på invitasjonsskrivet.

Opprette nettside

Når dere fått avklart det som står over, kan dere sende en epost til hvorfordet.post@gmail.com så oppretter vi en brukerprofil. Den kan dere bruke til lage en egen nettside for deres skole. Finn gjerne et fint bilde av skolen som kan deles på nettsiden. Dere får inntrykk av hvordan nettsiden ser ut ved å nettsiden til andre skoler som har arrangert, se under "utstillinger".

Nettsiden er under utvikling. Nettsiden har en påmeldingsportal for barna og gir mulighet til å legge ut praktisk informasjon på nettsiden. Dere kan lage invitasjoner til barna direkte fra nettsiden. I tillegg er påmeldingslista er knyttet en diplom-generator hvor barnets navn, forskerspørsmål, tilbakemelding og bilde enkelt kan flettes inn. 

Arrangørsiden vil etterhvert innholde mange nyttige dokumenter slik som invitasjonsbrev til barna, dommerveiledning og diplomer, foreløpig får dere tilgang til dette via dropbox.

Anskaffelser

Dette trenger ikke være klart før dere lager en egen nettside, men det kan være lurt å begynne med dette tidlig. Dette er de tre viktigste ting dere trenger å anskaffe: 

  1. Plakater. Det gjør utstillingen mye enklere om barna får utdelt standard utstillingsplakater. Denne type plakater selges ikke i Norge, og startkostnaden ved produksjon er så stor at vi foreløpig har valgt å importere disse fra USA. For tiden kan Hvorfor det? hjelpe med bestilling, men dere må dekke innkjøpspris og transportkostnader, ved siste bestilling beløp det seg til 63 kr per plakat.  (Om andre som ikke arrangerer Hvorfor det? ønsker slike plakater, er dette måten vi har fått tak i det: Vi har kjøpt "White Corrugated Project Boards" i pakker på 24 hos School Outfitters i USA, det har kostet 47$ for pakken. En kompliserende faktor er imidlertid at vi har måttet betale med et amerikansk bankkort og ha amerikansk adresse for å bestille plakatene. Sjekk Amazon eller få JetCarrier til å bestille om dere ikke har tilgang til amerikansk bankkort. Vi har transportert det med UPS til JetCarrier i New Jersey, og de har sendt det til Norge med skip og fortollet plakatene. Total har dette kommet opp i ca 6 000 kr for 96 plakater.  Beregn 6-8 uker fra bestilling til ankomst. )
  2. T-skjorter. Vi har laget logo, farger og design som dere kan bruke. Ta kontakt så kan vi bestille for dere. For tiden koster det 50 kr per T-skjort. 
  3. Premier. Her er det fritt fram å bruke kontakter. Vi har fått fine premier fra Forskerfabrikken og Vitensentra, det er fritt fram for å forhandle gode avtaler. 

Vi deler idéer, løsninger og dokumentmaler

Vi har forsøkt å utvikle en enkel og billig nettløsning hvor det er minst mulig behov for  brukerstøtte underveis. Det betyr at dere må gjøre en god del selv. Vi setter stor pris på tilbakemelding med tanke på forbedringer, men ber om forståelse for at det er begrenset hva som er mulig å få til av tekniske avanserte løsninger i en organisasjon med begrenset økonomi. Ta gjerne kontakt via hvorfordet.post@gmail.com om det er noe dere lurer på. 

For å skape en plattform for å dele erfaringer, har vi opprettet en lukket Facebook-gruppe hvor man kan spørre, diskutere og dele idéer. Alle medlemmer kan legge til nye, dere kan også bli medlemmer ved å sende en epost til hvorfordet.post@gmail.com. Facebookgruppen heter Hvorfor det? arrangørforum

Vi oppfordrer dere til å bidra i en delekultur hvor idéer, løsninger og dokumenter deles. Send gjerne inn dokumenter og lenker via epost så kan vi legge det ut på nettsiden. Vi oppfordrer også foreldre som har arrangert en utstilling til å dele erfaringer med nye arrangører, og at alle skoler har åpne utstillinger og inviterer foreldre og barn fra naboskoler for å inspirere enda flere til å lage sitt eget Hvorfor det?.

For å skape oppmerksomhet rundt Hvorfor det? og inspirere flere til å arrangere forskerutstillinger med barn, kan dere gjerne snakke om Hvorfor det?, like og dele fra promoteringssiden på Facebook og skrive på Twitter under #hvorforD.

Creative Commons

Hvorfor det? er organisert som et ideelt AS, det tas ikke ut utbytte.  Organisasjonen deler gratis av sine dokumenter og alt materiale under Creative Commons lisens.  Det betyr at vi ønsker at Hvorfor det? skal krediteres når materialet tas i bruk og at det ikke kan selges videre eller brukes i annen kommersiell sammenheng, du kan imidlertid tilpasse og videreutvikle materialet. I tillegg betyr det at vi ønsker at dere som arrangører bidrar til å utvikle og dele løsninger under samme premisser. 

Vi ønsker også at navnet Hvorfor det? og materialet vi har utviklet kun skal brukes i forbindelse med forskerutstillinger for barn der barna selv velger sine prosjekter. Vi legger opp til at foreldre arrangerer Hvorfor det? på frivillig basis, men skole, lokalt næringsliv og institusjoner som formidler vitenskap, er velkomne som medarrangører så lenge de ikke tar ut noe overskudd fra arrangementet.  Et eventuelt overskudd fra en utstilling skal gå til å arrangere nye Hvorfor det? eller tilbakeføres til deltakerne i form av premier.

Lykke til!