Du er her

Praktiske forberedelser

Når dere forbereder bør dere ha to mål for øyet: 1) Elevenes læring gjennom de enkelte forskningsprosjektene 2) Selve utstillings-arrangementet

 

Avklaringer før oppstart

Presenter prosjektet for ledergruppa på skolen, lærerne på trinnet og ev. skolefritidsordningen dersom dette er for 3.-4. trinn.  Det finnes gode filmer og power-point-presentasjoner på nettsiden som støtte.  Dette bør gjøres i godt tid i forkant slik at dette kommer inn i skolens årshjul.

Ta avgjørelser på

 • om dere vil lage en forskerutstilling
 • når prosjektperioden skal være (i dette opplegget er det beregnet 6 uker, men kortere tid går an) og sette utstillingsdato.
 • hvilke trinn som skal involveres
 • lage en foreløpig plan (timer, kompetansemål, involverte lærere)
 • informasjon på foreldremøter
 • budsjett
 • grad av involvering av øvrige lærere, ansatte og ev. skolefritidsordningen/aktivitetsskolen.

Opplæring av lærere

Det er mye materiale tilgjengelig  på nettsiden til Hvorfor det? slik at trinnets lærere kan sette seg inn i hvordan man kan jobbe med et forskningsprosjekt.  Det er også fint å lese gjennom lærerveiledningen til Nysgjerrigpermetoden. Dersom det passer, anbefales det å sende ansatte på Nysgjerrigpers årlige lærerkonferanse i november, den er gratis og varer en dag. Det er også mulig tå ta kontakt med ressurslærerne til Nysgjerrigper gjennom hele året for å råd om praktisk bruk av Nysgjerrigpermetoden. 

Se også gjerne på nettsiden om det er  andre skoler som har arrangert tidligere, de kan ha erfaringer å dele. Dere kan også besøke utstillinger ved andre skoler, de bruker å være åpne for publikum. Dato og sted bruker å stå på den enkelte skoles landingsside på nettsiden til Hvorfor det?.

Alle lærerne på trinnet samt skolebibliotekaren bør få mulighet til å sette seg inn i hvordan man jobber med Nysgjerrigpermetoden i forkant av prosjektperioden. I tillegg bør de som er direkte involvert i prosjektet ha en ukentlig planlegging/evaluering ved starten av hver prosjektuke.  Grunnen til at alle lærerne på trinnet bør kjenne til Nysgjerrigperprosjektet er tredelt:

 1. Se etter muligheter til å legge opp egen undervisning slik at det støtter opp om forskningsaktivitetene. 
 2. Motivere dem til å engasjere seg i de enkelte elevenes forskningsprosjekter
 3. God forståelse av Nysgjerrigpermetode og hvordan man kan praktisk veilede ulike elever og samtidig ivareta elevenes eierskap til prosjektene sine

Utstyr

 1. Utstillingsplakater – det anbefales å bestille standardplakater. Dette er tilgjengelig  som ”Hvorfor det?-plakater” til kostpris hos produsent 07.no, kontakt simon.andersen@07.no.  Kostnad ca. 60-70 kr per plakat, regn to elever per plakat.  Bør bestilles minst to uker før de skal deles ut til elevene. Sett gjerne kontakt@hvorfordet.no på kopi-feltet slik at vi kan sikre at vi får produsert nok plakater. 
 2. ”Nysgjerrigpermetoden for elever”, hefte som kan printes ut fra nysgjerrigper.no
 3. Mappe (gjerne både digital og fysisk) til hver av elevene – en folder til å både gi informasjon til elever og ta vare på det elevene har arbeidet med underveis.
 4. Notatbok til hver av elevene hvor de kan skrive ned idéer, notere observasjoner, lage skisser og notere resultater.
 5. Lærerkitt/lærertyggis ”bluetack” for å feste tekst/tegninger/skjema på plakaten
 6. Tegne- og skrivesaker tilgjengelig
 7. Tykke ark for å skrive ut diplomer
 8. Ev. premier, se eget avsnitt.
 9. Mat og drikke på utstillingsdagen. Her kan foreldre involveres i servering og det er naturlig å ta kostpris eller man kan dekke inn utgifter til premier.
 10. Tilgang til iPad/PC og skriver

 

Inndeling av elever

Når Hvorfor det? arrangeres i regi av skolen, er det naturlig at alle elevene deltar og at lærerteamet deler inn elevene i par som arbeider sammen.  Om man vil, kan elevene uttrykke ønsker om andre de ønsker å arbeide sammen med. Det må utvises noe fleksibilitet på sammensetningen underveis. 

Som hovedregel bør man jobbe i par.  Dersom man forventer at en elev vil ha mye fravær eller ikke greie å bidra særlig i prosjektet, kan det være fint at denne er med som en tredjemann i et team. Velg par utifra hvem som jobber godt sammen, er p noenlunde samme faglige nivå og som kan ha sammenfallende interesser. Det er fint å sette sammen noen par av elever som kan jobbe ganske selvstendig slik at dere som lærere får bedre mulighet til å følge opp de andre som trenger mer støtte. 

Fra og med andre forskeruke, er det fint å bruke timer hvor det er mulighet til å dele gruppa eller ha flere lærere tilstede under arbeidet slik at det er lettere å følge opp de enkelte elevene. På 3. og 4. trinn, anbefales det én voksen veileder per 3-4 prosjektgrupper. 

 

Rom

Arbeidsrommene til elevene bør ha bord, tilgang på PC/iPad, tegne- og skrivesaker, og gjerne en ryddig måte å lagre utstillingsplakatene og elevmappene på. Det er fint henge opp noen store støtte-plakater på veggene, både med Nysgjerrigpermetoden og tegningen med eksempel på en plakat.

Den uka selve undersøkelsene pågår, kreves det mye fleksibilitet. Legg en god plan i slutten av uka før for hvor og når de enkelte skal utføre prosjektene sine.  Noen elever kan gjør undersøkelsene sine hjemme, andre bruker ulike lokaler på skolen i skoletiden og vil kunne trenge oppfølging av lærere underveis.

Første uke er introduksjonsuke og mye av aktivitetene skjer i fellesskap i stor gruppe. 

I mellomperioden anbefales det å sette av to økter per uke for å arbeide med forskningsprosjektet, ca. 60-90 minutter per gang. Ha litt fleksibel tid  slik at elever som har nådd målet med den aktuelle arbeidsøkten, kan jobbe med andre oppgaver, lese eller gå ut og leke.  Det er enklere å for elevene å arbeide selvstendig og konsentrerte tidlig på dagen. 

Den siste uka før utstillingen vil det være veldig ulikt hvor mye arbeid de enkelte har igjen, men regn med at noen trenger en god del oppfølging for å komme i havn og andre er nesten ferdige og kan gjøre andre aktiviteter.

 

Forberedelser til utstillingsdagen

Enkelte ting bør forberedes tidlig til utstillingen, selv om det meste kan ordnes de siste par ukene.

 1. Dommere.  Dere trenger ca. 1 dommer per 8. elev.  Spør lærere på andre trinn eller nærliggende skoler, forskere blant foreldre, forskere fra nærliggende kunnskapsinstitusjoner.  I tillegg kan dere spørre Akademiet for yngre forskere om noen av dem av mulighet til å komme.  Send gjerne med dommerveiledningen  med henvendelsen.
 2. T-skjorter. Dersom dere ønsker T-skjorter til elevene, må dette bestilles.  Last ned logo og bestill fra en leverandør.  Dette kan ev. overlates til foreldregruppen og finansieres via en kafé på utstillingsdagen. 
 3. Premier. Gode premier på tidligere utstillinger har vært gratisbilletter til Vitensentra og fellesopplevelser. Det går også an å lage medaljer selv av ulike typer. 
 4. Premie-utdeler. Spør gjerne rektor, ordfører eller en annen lokal helt om å dele ut diplomer, premier eller medaljer.