Forskning i SFO/AKS

Forskning i SFO/AKS

Barn kan forske i skolefritidsordningen! Det er gøy, det er en  læringsstøttende aktivitet, det er billig og de ansatte selv kan ha ansvar for aktiviteten. Her er en utførlig veileder om du er fra en skole som vil prøve dette. 

Hvorfor det? gir barn mulighet til å forske på selvvalgte problemstillinger og passer fra 3. trinn og oppover. Den fleksibiliteten som AKS/SFO har med hensyn til bruk av rom, tid og inndeling i grupper gir gode muligheter for de mange ulike forskningsprosjektene elevene engasjerer seg i og tillater tilpasning etter de enkelte elevenes behov.

”Nå har vi jobbet med dette, og vi har greid det. Vi kan faktisk mer enn det vi tror!”

      Jonas, pannekakeforsker.

Barnas egne prosjekter

Barns undring og nysgjerrighet er en god inngangsport for å vinne ny kunnskap.

Hvorfor det? er et prosjekt som gir elever mulighet til å undersøke egne spørsmål gjennom noen uker for til slutt å vise fram det de har funnet ut på en utstilling. Underveis bruker de Nysgjerrigpermetoden, en forskningsmetode for utviklet for barn av Norges forskningsråd.

Gjennom Hvorfor det? skjer læring på elevenes egne premisser. De velger selv hva de vil undersøke og måten de arbeider på. De voksne er tilgjengelige for å veilede, men det er barnas egne prosjekter. Det gir både motivasjon for læring og mestringsfølelse.

På utstillingsdagen blir de sett av dommere og publikum, og stoltheten lyser i øynene deres! Å bli sett og anerkjent for det arbeidet de har gjort, bidrar til å gjøre dette til et minne for livet.

 

Midt i hjertet av læreplanen

Underveis øver barna på alle grunnleggende ferdigheter. Når de søker bakgrunnskunnskap, trener de på lesing av fagtekster. De produserer selv masse tekst og de fleste bruker matematikk både når de skal telle og måle, men også når de skal presentere funnene sine.  Mange får øve seg i digitale ferdigheter både når de søker bakgrunnskunnskap og når de skriver. På utstillingsdagen skal alle presentere prosjektet sitt muntlig både for dommere og publikum.

”Det beste var at vi fikk velge spørsmål selv.”

Anna, 10 år.

I tillegg gir prosjektet mulighet til å øve kritisk tenkning både i møte med kilder og tolkning av egne resultater. De får forståelse for vitenskapelig metode gjennom å selv forske, noe som er sentralt både i Forskerspiren og Samfunnsfagsforskeren. Elevene får brukt kreativitet og skaperevne. Prosjektene er tverrfaglige i sin natur samtidig som barn kan få dybdekunnskap på et selvvalgt tema. Arbeidsmåten er i sin natur tilpasset den enkelte fordi de selv velger arbeidstempo, måten å tilnærme seg en problemstilling og hvor dypt de vil trenge inn i den.  

 

Samarbeidsprosjekt som involverer foreldre, lærere og lokalsamfunn

”Det var veldig gøy! Fin happening for skolen og en herlig mulighet til å dra foreldrene inn.”

Christopher Hall, inspektør Veitvet skole.

En forskerutstilling er også en fin anledning til å involvere foreldre både underveis i forskningen og på utstillingsdagen. Det er også gode muligheter for samarbeid mellom Aktivitetsskolen/Skolefritidsordningen og skolen.

Gode parallelle tema i skolen kan være måling og diagrammer i matematikk, lære oppslag og kildekritikk i norsk, og jobbe med Forskerspiren i naturfag. Noen undersøkelser eller prosjekter innebærer at man lager modeller eller jobber med materialer som er tilgjengelig i kunst-og- håndverk. Det kan være fint for elevene å få presentere prosjektet sitt for klassen i ettertid.

Lokalmiljøet kan involveres både i valg av forskningstema og når elevene gjør undersøkelser. Det kan også tenkes at lokale bedrifter eller kunnskapssentre vil bidra til utstillingsdagen.

Pilotprosjekter ved Huseby og Veitvet skole 

Aktivitetsskolen ved både Huseby og Veitvet skole har forsøkt dette ut. På Huseby var det foreldrene ved FAU som hadde hovedansvaret for prosjektet, og Aktivitetsskolen hadde ukentlige samlinger til støtte fore elevene. På Veitvet hadde Aktivitetsskolen ansvar for prosjektet.  

 

Her er en oversikt over prosjektperioden

 

Uke 1 

Hva er forskning? 

 • Oppstarts-samling med alle barna. Introduksjon til Hvorfor det? og Nysgjerrigpermetoden.
 • Forskersprint, et kort forskningsprosjekt i fellesskap.

Uke 2 

Dette lurer jeg på. Samle idéer til spørsmål 

 • Øvelse for nøyaktig og kritisk observasjon
 • Undringsjakt /oppdagelsesferd 
 • Samtale i ring om ulike tema det går an å forske på. 
 • Skrive ned forslag til spørsmål

Uke 3 

Hvorfor er det slik? Finne bakgrunnskunnskap, lage hypoteser, velge spørsmål 

 • Lage forslag til hypoteser til de ulike aktuelle spørsmålene. 
 • Lete etter bakgrunnskunnskap, gjerne få hjelp av en bibliotekar til å finne bøker/gode nettsteder. Ev. snakke med en ekspert.  
 • Velge hypoteser som er aktuelle å undersøke. 
 • Velge ut det spørsmålet som skal utforskes.   
 • Lage en praktisk plan for undersøkelser.  

Uke 4 

Gjøre egne undersøkelser 

 • Snakke med voksne på SFO og ev. hjemme og gjøre nødvendige avtaler 
 • Sjekke at forskningen ikke er farlig, ulovlig eller uetisk 
 • Forberede utstyr og eventuelle tillatelser 
 • Lage registreringsskjema for resultater 
 • Gjennomføre undersøkelsene

Uke 5  

Samle og tolke resultater 

 • Ev. gjenværende undersøkelser.
 • Sammenfatte resultatene. Støtter resultatene med hypotesen? 
 • Jobbe med utstillingsplakaten 

Uke 6  

Fortelle andre - utstillingsuke

 • Fullføre plakat  
 • Øve på muntlig presentasjon 
 • Utstillingsdag med presentasjon for dommere, publikum, utdeling av diplomer og ev. premier 

 

Vi har laget en veileder for de som vil arrangere Hvorfor det? i aktivitetsskolen eller skolefritidsordningen. Ta også gjerne kontakt via kontakt@hvorfordet.no ved spørsmål.