Tredje uke

Hvorfor er det slik? Legge en plan.

Mål

 1. Forskerparene skal velge hvilke spørsmål som kan være aktuelle å forske på og lage hypoteser til disse.
 2. Elevene skal planlegge hvordan de vil undersøke de enkelte hypotesene.

Læringsmål

 1. Forskningsetikk 
 2. Planlegging og prosjektstyring
 3. Kunne velge en forskningsmetode som passer til problemstillingen og hva som skal observeres/testes
 4. Kunne søke bakgrunnskunnskap og vurdere kilder

Kriterier

 1. Har valgt en problemstilling som er interessant, gjennomførbar og etisk forsvarlig
 2. Har satt opp plan for undersøkelser
 3. Har funnet minst 2 kilder med bakgrunnskunnskap

Utstyr

Forberedelser

 • Les ”Nysgjerrigpermetoden for elever” side 4-9
 • I løpet av uka bør læreren ha tid til å snakke med de enkelte forskerparene for å bestemme forskerspørsmål. Enten på slutten av 1. økt  eller en egen konferansetid på 5-10 min for å lande dette i fellesskap. Dersom dere er flere lærere, fordeler dere oppfølging av parene mellom dere. 
 • I løpet av denne uka må læreren begynner å lage en oversikt med tanke på praktisk gjennomføring av undersøkelser og hvilke avklaringer som må gjøres i forkant av de enkelte undersøkelsene. Sett gjerne opp et skjema som dette:

 Forskerpar  

 Forsker-spørsmål  

 Forsknings-metode  

 Når?  

 Hvor?  

 Utstyr og nødvendige avklaringer  

 Hvem følger opp?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tips 1: Man kan samle de som vil gjøre spørreundersøkelser til en felles tur i nærområdet med mange mennesker (f. eks. kjøpesenter, togstasjon, eldresenter, barnehage, kantine for å gjennomføre spørreundersøkelsene samtidig). 
 • Tips 2: Samarbeid med gymlærer, andre lærere og ev. SFO om å rekruttere elever og sette av tid til å gjennomføre tester. 

Økt 1 – Lage hypoteser og velge problemstilling          90 min                           

 • Side 4- 7  i ”Nysgjerrigper for elever ” leses i fellesskap i gruppa.
  Snakk om forskningsetikk og hva som er gode forskningsspørsmål. 
  Se også artikkelen vår om "Gode og dårlige spørsmål
 • Elevene setter seg i forskerpar, samler spørsmålene de har og velger ut de som er aktuelle. De lager forskjellige hypoteser til de aktuelle spørsmålene. Lar det seg gjøre rent praktisk å undersøke om hypotesen kan stemme eller er feil?
 • Etter denne økten bør elevene ha landet forskningsspørsmålet sitt i samråd med lærer. 

Økt 2 - Søke bakgrunnskunnskap  

Gjøre relevante internettsøk for bakgrunnskunnskap. Få gjerne hjelp av bibliotekar for finne aktuelle fagbøker.
Øve på å finne gode kilder og henvise til kildene.

Økt 3 –  Legge en plan                                                          

 • Elevene skal lage en praktisk plan for egne undersøkelser
 • Les heftet ”Nysgjerrigper for elever” s 8-9
 • Skal elevene teste en eller flere hypoteser?
 • Velge type undersøkelser: Eksperimenter, spørreundersøkelser, intervju eller observasjoner.
 • Når og hvor skal undersøkelsene gjøres?
 • Elevene sjekker om undersøkelsene er lovlige, etiske, trygge, gjennomførbare og innhenter nødvendige tillatelser.
 • Avklare hva slags utstyr som trengs og om foreldre/skole har det tilgjengelig. 
 • Dersom de får tid, kan elevene begynne å lage registreringsskjema eller gjøre klar notatblokk for å skrive ned resultater.

Forslag til forskningstøttende aktiviteter

 • Kildekritikk og kildehenvisninger i norsk
 • Målinger og måleenheter i matematikk
 • Praktiske eksperimenter med registrering og måling i naturfag. Snakke om ulike variabler og årsak-virkning sammenhenger.
 • Observasjoner og beskrivelser i kunst og håndverk

Informasjon i lekseplan / hjemmearbeid

 • Elevene bør snakke med foreldrene sine om det spørsmålet de har valgt å undersøke. Eventuelt få hjelp med utstyr og gå gjennom planen med dem.
 • Om undersøkelsene skal gjøres i fritiden, må elevene gi beskjed til skolen når, hvor og hvilken voksen som følger opp.