Hvilke fag og kompetansemål er aktuelle?

Et Hvorfordet-prosjekt er en kompleks læringsaktivitet hvor elevene lærer mye. Det er en god arena for dybdelæring hvor de får mulighet til å ta i bruk kompetanse fra mange fag i et eget prosjekt. Her er noen innspill til hvilke fag og kompetansemål du kan velge å legge vekt på i Hvorfor det-prosjektet. 

Vi foreslår at du setter opp en modulplan sammen med kollegene dine. Dette er fint å bruke i flerfaglige prosjekter som går over litt tid. Vi har laget et forslag til en modulplan som du kan ta utgangspunkt i, hvis det fungerer for deg. Modulplanen er inspirert av lærer Roar Kristiansen, og du kan laste den ned og redigere den. Du og kollegene dine kan selv definere hvilke  kompetansemål fra ulike fag som dere ønsker at elevene skal arbeide med, både i prosjektarbeid og forskningstøttende aktiviteter. Dere kan også vurdere hva dere synes er naturlig å vurdere underveis og til slutt.  

Noen aktuelle kjerneelementer og kompetansemål i fagene

De tre fagene alle kommer til å arbeide med, er norsk, samfunnsfag og realfag. Det er naturlig å knytte prosjektet opp mot kjerneelementer og flere kompetansemål fra den nye læreplanen i disse fagene.  De andre fagene har enkelte aktuelle kompetansemål som dere også gjerne kan inkludere i planen. 

Norsk

Kjerneelementer

 • Tekst i kontekst
 • Kritisk  tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping

Kompetansemål 4. trinn som understøttes:

 • lese faktabøker
 • lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære utforske og formidle tekster
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig

 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur

 • bruke komma og andre skilletegn i tekster 

Kompetansemål 7. trinn som understøttes:

 • lese fagtekster

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster

 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur

 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer

Matematikk

Kjerneelementer

 • Utforskning og problemløsning
 • Modellering og anvending
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Kunnskapsområdene tall og talforståelse, statistikk og sannsynlighet

Kompetansemål 3. trinn

 • bruke ulike målenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og grunngi valget av måleenhet 

Kompetansemål 4. trinn

 • modellere situasjoner fra sin egen hverdag og forklare sine egne tenkemåtar 

Kompetansemål 5. trinn

 • diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske situasjoner og knytte det til brøk

Kompetansemål 6. trinn

 • formulere og løse problemer fra sin egen hverdag knyttet til desimaltall, brøk og prosent og forklare egne tenkemåter

Kompetansemål 7. trinn

 • utforske og bruke formålstjenlige sentralmål i egne og andre sine statistiske undersøkelser

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagram og grunngi valget av framstilling

Naturfag

Kjerneelementer

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. "Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforskning og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv."

Verdigrunnlag i naturfag

"Barn og unge er nysgjerrige og vil oppdage og skape. I opplæringen i naturfag skal elevene få muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom å stille spørsmål, sanse, tenke og gjennom å eksperimentere og utforske naturfaglige fenomener både i naturen og på andre læringsarenaer. Arbeidsmåtene søker å utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori, alene og sammen med andre." 

Kompetansemål 4. trinn

 • samarbeide med andre og lage forskbare spørsmål, utforske spørsmålene og bruke tabeller, figurer og /eller diagram til å organisere data og presentere svar på spørsmålene.

Enkeltprosjekter hos noen av elevene vil gå inn i en rekke av de andre kompetansemålene i naturfag for  trinnet, og kan brukes som inngangsport til å ta opp temaet også i fellesskap i gruppen. 

Kompetansemål 7. trinn

 • undre seg og utvikle forskbare spørsmål om naturfaglige fenomener
 • organisere og tolke data ved bruk av tabeller, diagram, modeller og statistiske analyser og bruke data til å drøfte påstander og trekke konklusjoner.
 • bruke enkle årsaks-virkningsargumenter til å gjøre rede for resultater fra egne og andres forsøk.
 • bruke relevante modeller til å forklare naturfaglige fenomener, og gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike modeller.

Samfunnsfag

"Faget skal bidra til ferdigheter som å utforske, tenke kritisk og se samfunnsmessige sammenhengar."

Kjerneelementer

 • undring og utforskning
 • samfunnskritisk tenkning og sammenhenger

Mange prosjekter vil også gi rom for læring omkring

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • identitetsutvikling og fellesskap

Kompetansemål 4. trinn

 • undre seg og uttrykke nysgjerrighet over samfunnsfaglige spørsmål med utgangspunkt i egen livsverdi og i samarbeid med andre
 • finne og bruke informasjon fra ulike kilder for å kaste lys over forhold i eget liv, og vurdere hvor relevante og pålitelege kildene er
 • drøfte dømmekraft i digital samhandling og forstå regler for personvern

Kompetansemål 7. trinn

 • presentere ulike perspektiv i tidsaktuelle samfunnsdebatter
 • finne og samanlikne informasjon fra ulike kilder og vurdere hvor pålitelig og relevant denne informasjonen er
 • reflektere over hvordan ulike forestillingar om samfunnet blir til og blir brukt til å påvirke mennesker
 • bruke dømmekraft i digital samhandling og handle i tråd med regler for personvern og opphavsrett