Du er her

Hvilke fag og kompetansemål er aktuelle?

Et Hvorfordet-prosjekt er en kompleks læringsaktivitet hvor elevene lærer mye. Det er en god arena for dybdelæring hvor de får mulighet til å ta i bruk kompetanse fra mange fag i et eget prosjekt. Her er noen innspill til hvilke kompetansemål du kan velge å legge vekt på i dette prosjektet.

 

Vi foreslår at du setter opp en modulplan sammen med kollegene dine, det er fint å bruke i flerfaglige prosjekter som går over litt tid.  Vi har skrevet en modulplan i et format inspirert av Roar Kristiansen som du kan ta utgangspunkt i dersom det er et oppsett som fungerer for deg.  Her finner du et eksempel på en modulplan som du kan laste ned og redigere. I den planen kan du og kollegene dine selv definere hvilke  kompetansemål fra ulike fag som dere ønsker at elevene skal arbeide med både i direkte prosjektarbeid og forskningstøttende aktiviteter, samt hva dere synes er naturlig å vurdere underveis og til slutt. 
 

Noen aktuelle kjerneelementer og kompetansemål 

De tre fagene alle kommer til å arbeide mye med, er norsk, naturfag og matematikk, og det er naturlig og knytte prosjektet opp kjerneelementer og flere kompetansemål fra den nye læreplanen i disse fagene.  Mange elever velger samfunnsfaglige problemstillinger og bruker forskningsmetoder fra samfunnsforskning som spørreundersøkelse og intervju, så det er også et sentralt fag i mange av prosjektene. 

De andre fagene har enkelte aktuelle kompetansemål som dere også gjerne må inkludere i planen. 

Norsk

Kjerneelementer

 • kritisk  tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping

Kompetansemål 4. trinn

 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale verktøy
 • reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
 • skrive tekster på tastatur og med god og leselig håndskrift
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig 

Kompetansemål 7. trinn

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er og vise til kilder i egne tekster
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkt
 • presentere faglige temaer muntlig med og uten digitale verktøy
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting
 • gi tilbakemelding på medelevers tekster og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster
 • utforske samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

Matematikk

Kjerneelementer

 • Utforskning og problemløsning
 • Modellering og anvending
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Kunnskapsområdene tallforståelse og statistikk

Kompetansemål 3. trinn

 • bruke ulike målenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og grunngi valget av måleenhet 

Kompetansemål 4. trinn

 • modellere situasjoner fra sin egen hverdag og forklare sine egne tenkemåtar 

Kompetansemål 5. trinn

 • diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske situasjoner og knytte det til brøk

Kompetansemål 6. trinn

 • formulere og løse problemer fra sin egen hverdag knyttet til desimaltall, brøk og prosent og forklare egne tenkemåter

Kompetansemål 7. trinn

 • utforske og bruke formålstjenlige sentralmål i egne og andre sine statistiske undersøkelser

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagram og grunngi valget av framstilling

Naturfag

Kjerneelementer

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. "Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforskning og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv."

Verdigrunnlag i naturfag

"Barn og unge er nysgjerrige og vil oppdage og skape. I opplæringen i naturfag skal elevene få muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom å stille spørsmål, sanse, tenke og gjennom å eksperimentere og utforske naturfaglige fenomener både i naturen og på andre læringsarenaer. Arbeidsmåtene søker å utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori, alene og sammen med andre." 

Kompetansemål 4. trinn

 • samarbeide med andre og lage forskbare spørsmål, utforske spørsmålene og bruke tabeller, figurer og /eller diagram til å organisere data og presentere svar på spørsmålene.

Enkeltprosjekter hos noen av elevene vil gå inn i en rekke av de andre kompetansemålene i naturfag for  trinnet, og kan brukes som inngangsport til å ta opp temaet også i fellesskap i gruppen. 

Kompetansemål 7. trinn

 • undre seg og utvikle forskbare spørsmål om naturfaglige fenomener
 • organisere og tolke data ved bruk av tabeller, diagram, modeller og statistiske analyser og bruke data til å drøfte påstander og trekke konklusjoner.
 • bruke enkle årsaks-virkningsargumenter til å gjøre rede for resultater fra egne og andres forsøk.
 • bruke relevante modeller til å forklare naturfaglige fenomener, og gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike modeller.

Samfunnsfag

"Faget skal bidra til ferdigheter som å utforske, tenke kritisk og se samfunnsmessige sammenhengar."

Kjerneelementer

 • undring og utforskning
 • samfunnskritisk tenkning og sammenhenger

Mange prosjekter vil også gi rom for læring omkring

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • identitetsutvikling og fellesskap

Kompetansemål 4. trinn

 • undre seg og uttrykke nysgjerrighet over samfunnsfaglige spørsmål med utgangspunkt i egen livsverdi og i samarbeid med andre
 • finne og bruke informasjon fra ulike kilder for å kaste lys over forhold i eget liv, og vurdere hvor relevante og pålitelege kildene er
 • drøfte dømmekraft i digital samhandling og forstå regler for personvern

Kompetansemål 7. trinn

 • presentere ulike perspektiv i tidsaktuelle samfunnsdebatter
 • finne og samanlikne informasjon fra ulike kilder og vurdere hvor pålitelig og relevant denne informasjonen er
 • reflektere over hvordan ulike forestillingar om samfunnet blir til og blir brukt til å påvirke mennesker
 • bruke dømmekraft i digital samhandling og handle i tråd med regler for personvern og opphavsrett