Problembasert læring

Hva er dette og hva er metoden i opplæringen?

Problembasert er en undervisningsmetode som tar utgangspunkt i et bestemt problem eller utfordring. Undervisningsmetoden foregår i gruppearbeid der de introduseres for et reelt eller fiktivt problem, som de gjennom samarbeid skal legge frem en løsning på. Det sentrale er ikke selve løsningen, men metoden som tas i bruk for å komme frem til svaret. (hentet fra Store norske leksikon)  

Et Hvorfordet-prosjekt er et godt eksempel på problembasert læring. 

Problembasert læring en en læringsstrategi som er spesielt egnet for dybdelæring og for å lære å lære.  Elevene tar i bruk sin bakgrunnskunnskap når de formulerer hypoteser. Nysgjerrigpermetoden brukes som et kognitiv skjema/plan for problemløsning der elevene steg for steg forsøker å finne svar på det de lurer på. De skal selv strukturere problemet, legge en plan for undersøkelser, utføre og beskrive hva som skjer under utførelsen. Til slutt skal de reflektere over det de har funnet ut.  

Metoden er motiverende fordi de problemstillingene som elevene velger, skjer i en meningsfull sammenheng i deres nære omgivelser. Problemstillingen vil vanligvis være mer uoversiktelig enn oppgaver fra en lærebok. Det gir trening i å forholde seg til såkalte "messy data" i den virkelige verden. 

Det er fint å gjøre dette som samarbeidsprosjekt mellom 2-3 elever fordi samtalene gir viktige refleksjoner underveis i problemløsingen. Større grupper kan redusere eierskapet til problemstillingen og engasjementet hos den enkelte elev. Flere barn trenger hjelp til å strukturere arbeidet sitt underveis. Den stegvise prosessen som Hvorfor det? benytter, bidrar på en fin måte til dette.

Problembasert læring styrker elevenes evne til å løse problemer og reflektere over prosessen underveis. Det kan være vanskelig å måle læringsresultutatene like godt som når man vurdere om elevene har tilegnet seg faktakunnskap og standardiserte prosedyrer (som å løse matteoppgaver). Som lærer vil en utdypende samtale om de enkelte elevprosjekt hvor man sammen reflekterer over forskningsprosessen, være av stor verdi i en vurdering.  

[i] EdutechWiki om Problem-based learning