Forskerutstilling på AKS / SFO

Skolefritidsordningene (SFO) og Aktivitetsskolene (AKS) søker læringsstøttende aktiviteter som det er gøy for elevene å være med på, som ikke koster for mye verken for skole eller foreldre, og som de ansatte selv kan ha ansvar for å gjennomføre.

Hvorfor det? gir barn mulighet til å forske på selvvalgte problemstillinger og passer fra 3. trinn og oppover. Den fleksibiliteten som AKS/SFO har med hensyn til bruk av rom, tid og inndeling i grupper gir gode muligheter for de mange ulike forskningsprosjektene elevene engasjerer seg i og tillater tilpasning etter de enkelte elevenes behov.

 

Last gjerne ned eget hefte (pdf)

Barnas egne prosjekter

Barns undring og nysgjerrighet er en god inngangsport for å vinne ny kunnskap.

Hvorfor det? er et prosjekt som gir elever mulighet til å undersøke egne spørsmål gjennom noen uker for til slutt å vise fram det de har funnet ut på en utstilling. Underveis bruker de Nysgjerrigpermetoden, en forskningsmetode utviklet for barn av Norges forskningsråd

Gjennom Hvorfor det? skjer læring på elevenes egne premisser. De velger selv hva de vil undersøke og måten de arbeider på. De voksne er tilgjengelige for å veilede, men det er barnas egne prosjekter. Det gir både motivasjon for læring og mestringsfølelse.

På utstillingsdagen blir de sett av dommere og publikum, og stoltheten lyser i øynene deres! Å bli sett og anerkjent for det arbeidet de har gjort, bidrar til å gjøre dette til et minne for livet.

Midt i hjertet av den nye læreplanen

Underveis øver barna på alle grunnleggende ferdigheter. Når de søker bakgrunnskunnskap, trener de på lesing av fagtekster. De produserer selv masse tekst og de fleste bruker matematikk både når de skal telle og måle, men også når de skal presentere funnene sine.  Mange får øve seg i digitale ferdigheter både når de søker bakgrunnskunnskap og når de skriver. På utstillingsdagen skal alle presentere prosjektet sitt muntlig både for dommere og publikum.

I tillegg gir prosjektet mulighet til å øve kritisk tenkning både i møte med kilder og tolkning av egne resultater. De får forståelse for vitenskapelig metode gjennom å selv forske, noe som er sentralt både i Forskerspiren og Samfunnsfagsforskeren. Elevene får brukt kreativitet og skaperevne. Prosjektene er tverrfaglige i sin natur samtidig som barn kan få dybdekunnskap på et selvvalgt tema. Arbeidsmåten er i sin natur tilpasset den enkelte fordi de selv velger arbeidstempo, måten å tilnærme seg en problemstilling og hvor dypt de vil trenge inn i den.  

Samarbeidsprosjekt som involverer foreldre, lærere og lokalsamfunn

”Det var veldig gøy! Fin happening for skolen og en herlig mulighet til å dra foreldrene inn.”

Christopher Hall, inspektør Veitvet skole.

En forskerutstilling er også en fin anledning til å involvere foreldre både underveis i forskningen og på utstillingsdagen. Det er også gode muligheter for samarbeid mellom AKS/SFO og skolen.

Gode overlappende tema med undervisningen for øvrig kan være måling og diagrammer i matematikk, lære oppslag og kildekritikk i norsk, og jobbe med Forskerspiren i naturfag. Noen undersøkelser eller prosjekter innebærer at man lager modeller eller jobber med materialer som er tilgjengelig i kunst-og- håndverk. Underveis møter elevene etiske problemstillinger og diskuterer verdier som hører inn under KRLE. Det kan være fint for elevene å få presentere prosjektet sitt muntlig for klassen i ettertid.

Lokalmiljøet kan involveres både i valg av forskningstema og når elevene gjør undersøkelser. Det kan også tenkes at lokale bedrifter eller kunnskapssentre vil bidra til utstillingsdagen.

Les mer og få flere tips på denne siden vår.