Du er her

Praktiske forberedelser for AKS / SFO

Velg en eller gjerne to prosjektledere som holder i dette.

Avklaringer før oppstart

Presenter prosjektet for ledergruppa på skolen og i skolefritidsordningen, det finnes gode filmer og power-point-presentasjoner på nettsiden til Hvorfor det? som støtte.  Dette bør gjøres i godt tid i forkant slik at dette kommer inn i skolens årshjul.

Ta avgjørelser på

 • om man skal være med
 • når prosjektperioden skal være,  i dette opplegget er det beregnet 6 uker, samt utstillingsdato.
 • hvilke trinn som skal involveres, 3. og/eller 4. trinn
 • informasjon på foreldremøter
 • budsjett
 • grad av involvering av skolens øvrig ansatte utover AKS/SFO-ansatte

Opplæring av ansatte

Det er mye materiale tilgjengelig på ulike deler av denne nettsiden for å sette seg inn i hva et Hvorfordet-prosjekt innebærer.  Begynn gjerne på "Informasjon til alle" som er ment for alle de ulike som vil lage en forskerutstilling.  

Les også gjerne disse delene fra undervisningsplanen over: 

 • En annerledes lærerrolle
 • Logistikk til utstillingen
 • Tilbakemelding, diplomer og premiering
 • Dokumenter og maler til nedlastning

Elevheftet om Nysgjerrigpermetoden og ha lærerveiledningen er veldig nyttige, se lenker fra "Ressurser fra Nysgjerrigper". Det ligger også mye annet på denne Lærersiden som kan være aktuelt å plukke fra. Dersom det passer, anbefales det å sende ansatte på Nysgjerrigpers årlige lærerkonferanse i november, den er gratis og varer en dag. Det er også mulig tå ta kontakt med ressurslærerne til Nysgjerrigper gjennom hele året for å råd om praktisk bruk av Nysgjerrigpermetoden. 

De ansatte bør både få opplæring i forkant av prosjektperioden og  i tillegg ha en ukentlig planlegging /evaluering ved starten av hver prosjektuke. Opplæringen av ansatte har et tredelt formål:

 1. Motivere de ansatte til å engasjere seg i elevenes forskningsprosjekter
 2. God forståelse av Nysgjerrigpermetoden
 3. Hvordan man kan praktisk veilede ulike elever og samtidig ivareta elevenes eierskap til prosjektene sine

Utstyr

 1. Utstillingsplakater – det anbefales å bestille standardplakater. Dette er tilgjengelig  som ”Hvorfor det?-plakater” til kostpris hos produsent 07.no, kontakt simon.andersen@07.no.  Kostnad ca. 60 kr per plakat, regn to elever per plakat.  Bør bestilles minst to uker før de skal deles ut til elevene.
 2. ”Nysgjerrigpermetoden for elever”, hefte som kan printes ut fra nysgjerrigper.no
 3. Mappe til hver av elevene – en folder til å både gi informasjon til elever og ta vare på det elevene har notert underveis.
 4. Notatbok til hver av elevene hvor de kan skrive ned idéer, notere observasjoner, lage skisser og notere resultater.
 5. Lærerkitt/lærertyggis ”bluetack” for å feste tekst/tegninger/skjema på plakaten
 6. Tegne- og skrivesaker tilgjengelig
 7. Tykke ark for å skrive ut diplomer
 8. Ev. premier, se eget avsnitt.
 9. Ev. T-skjorter
 10. Mat og drikke på utstillingsdagen. Her kan foreldre involveres i servering og det er naturlig å ta kostpris eller man kan dekke inn utgifter til premier /T-skjorter.
 11. Tilgang til iPad/PC og skriver

 

Inndeling av elever

Når Hvorfor det? arrangeres i regi av AKS/SFO, er det mest naturlig at alle elevene deltar og at baseleder deler inn elevene i par som arbeider sammen.  Om man vil kan elevene uttrykke ønsker om andre de ønsker å arbeide sammen med. Det må utvises noe fleksibilitet på sammensetningen underveis.  For noen elever kan det være fint å få arbeide alene eller være i en gruppe på 3 elever. Det viser seg praktisk utfordrende å få grupper med 4 til å fungere. 

En særlig er utfordring er det å inkludere elever med deltidsplass eller mye fravær. Måter å løse dette på, kan være å legge arbeidstid for deres gruppe på tider de er mer tilstede, eller at de er med som tredje person i en gruppe.

 Fra og med andre forskeruke, bør det være en voksen veileder per 3 til 4 prosjektgrupper avhengig av hvor selvstendig disse barna arbeider.  Hele trinnet kan arbeide samtidig med prosjektene, men da vil det nok være klokt å fordele gruppene på ulike arbeidsrom for å holde det kreative kaoset på et håndterbart nivå. Eventuelt kan man ha ulike arbeidsdager for de forskjellige gruppene, noe som vil gi litt mer fleksibilitet for de ansatte.

 

Tid og rom

Arbeidsrommene til elevene bør ha bord, tilgang på PC/iPad, tegne- og skrivesaker, og gjerne en ryddig måte å lagre utstillingsplakatene og elevmappene på. Det er fint henge opp noen store støtte-plakater på veggene, både med Nysgjerrigpermetoden og tegningen med eksempel på en plakat.

Første uke er introduksjonsuke og mye av aktivitetene skjer i fellesskap i stor gruppe.

I mellomperioden anbefales det å sette av to økter per uke for å arbeide med forskningsprosjektet, ca. 1 time per gang. Ha gjerne fleksibel tid etter prosjekttiden slik at elevene kan velge å slutte før eller holde på litt lenger.

Den uka selve undersøkelsene pågår, kreves det mye fleksibilitet. Legg en god plan i slutten av uka før for hvor og når de enkelte skal utføre prosjektene sine.  Noen elever gjør undersøkelser hjemme, andre bruker ulike lokaler på skolen i skoletiden.

Den siste uka før utstillingen vil det være veldig ulikt hvor mye arbeid de enkelte har igjen, men regn med at noen trenger en god del oppfølging for å komme i havn og andre er nesten ferdige og kan gjøre andre aktiviteter.

Ukentlig tidsbruk

Her er et forslag til hvor mye tid dere bør sette av hver uke i forskningsperioden. Start uka med en fellessamling for ansatte for å gå gjennom ukas aktiviteter, ledet av den som er prosjektansvarlig for Hvorfor det? hos dere.

Ta opp utfordringer som dukket opp i forrige uke.

Fordeling av oppgaver og ansvar for de ulike aktivitetene sammen med elevene.

Sette av tid i løpet av uka til praktiske forberedelser frem mot utstillingsdagen.

Tidsbruk: 45 min for alle AKS/SFO-ansatte

 • Praktiske forberedelser i løpet av uka ved 1-2 enkeltansatte.

Eks. Innkjøp, gjøre klart utstyr, sette opp nettside, lage diplomer.

Tidsbruk: 1-3 timer for 1-2 ansatte

 • Elevenes tid for å forske, se for øvrig ”Tid og rom” s. 10

Tidsbruk: 2 x 60 min per elevgruppe.

 

Prosjektledere må i tillegg regne med å bruke en del tid i forkant av forskningsperioden på sette seg inn i Hvorfor det? og planlegge. I tillegg bør dere i forkant sette av 2-3 timer til opplæring av alle de involverte ansatte.

Uke 5 og 6 kan bli noe mer arbeidskrevende, avhengig av hvor godt dere har fått planlagt og hvor langt elevene har kommet med forskningen sin. 

Forberedelser til utstillingsdagen

Enkelte ting bør forberedes tidlig til utstillingen, selv om det meste kan ordnes de siste par ukene.

 1. Dommere.  Dere trenger ca. 1 dommer per 8. elev.  Spør forskere blant lærere utenfor trinnet eller ungdoms- og videregående skoler i nærheten, foreldre eller forskere fra nærliggende kunnskapsinstitusjoner. I tillegg kan dere spørre Akademiet for yngre forskere om noen av dem av mulighet til å komme.  Send gjerne med dommerveiledningen  (s. 27-29) med henvendelsen.
 2. T-skjorter. Dersom dere vil ha T-skjorter til alle deltakerne, må dette bestilles.  Dere kan henvende dere til meg (hvorfordet.post@gmail.com)  eller bestille selv og sende med logo til leverandør.
 3. Premier. Gode premier på tidligere utstillinger har vært gratisbilletter til Vitensentra, fellesopplevelser, vannflasker. Det er fint å gi premier til alle og en spesiell premie til de som vinner Publikumsprisen.
 4. Premie-utdeler. Spør gjerne rektor, ordfører eller en annen lokal helt om å dele ut publikumsprisen.

Publikumspris?

En publikumspris skaper spenning og engasjement hos deltakere og besøkende og inspirerer alle til å henvende seg til besøkende for å fortelle om hva de har gjort. Alle deltakere og besøkende får en stemmeseddel hver og kan gi stemmer til de to prosjektene man liker best.  Man får lov til å gi en av stemmene til seg selv.

Stemmesedler deles ut i resepsjonen og tas inn ca. 20 min før premieutdelingen begynner slik at man rekker å telle opp.

Kafé på utstillingsdagen

Litt mat og drikke er lurt både fordi folk er sultne på ettermiddagen og det skaper en sosial møteplass.

Det går an å servere en gryterett eller suppe siden dette skjer i middagstiden for de fleste, kaker og saft/kaffe er også populært. For å dekke utgifter til Hvorfor det?-arrangementet eller matinnkjøp, kan man velge å ta en lite beløp for mat eller drikke. Da er det fint å kunne bruke f. eks. Vipps.  

Jeg anbefaler å be foreldre bidra, både ved å ta med en kake og/eller hjelpe til med servering/kafé.